8/2/2023

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GEMO, K-GPROP-A(D), K-GHEALTH_XD31072566​​

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิด​รอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา

เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GPROP-A(D))

1 สิงหาคม 2565 ถึง

31 กรกฎาคม 2566
​ไม่จ่ายเงินปันผล ​

เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้

(K-GEMO)

1 พฤษภาคม 2566 ถึง

31 กรกฎาคม 2566

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

(K-GHEALTH)

1 พฤศจิกายน 2565 ถึง

31 กรกฎาคม 2566​

​          

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2566


Yes
8/2/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market