2/2/2023

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GEMO, K-USA-A(D), K-GPROP-A(D), K-EUROPE-A(D), K-GHEALTH, K-INDIA_XD31012023

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้
(K-GEMO)


1 พฤษภาคม 2565 ถึง 

31 มกราคม 2566​
​​​​ไม่จ่ายเงิ​นปันผล​


​ ​ ​
เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
(K-USA-A(D))
เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน –A ชนิดจ่ายเงินปันผล  (K-GPROP-A(D))


​1 สิงหาคม 2565 ถึง

31 มกราคม 2566

เค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
(K-EUROPE-A(D))
เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน  
(K-GHEALTH)

1 พฤศจิกายน 2565ถึง    

31 มกราคม 2566

เค อินเดีย หุ้นทุน 
(K-INDIA)

1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง

31 มกราคม 2566

 

​          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ​


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566


Yes
2/2/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market