11/2/2023

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม​​ 

K-GEMO K-EUROPE-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD_31102566​​​


               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้ ​

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี​

มติการพิจารณา

เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้

(K-GEMO)

1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง

31 ตุลาคม 2566

​​​ไม่จ่ายเงินปันผล

​​
เค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-EUROPE-A(D))


1 สิงหาคม 2566 ถึง

31 ตุลาคม 2566


เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน –A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GPROP-A(D))

เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน

(K-ASIA)


1 พฤศจิกายน 2565 ถึง

31 ตุลาคม 2566


เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

(K-GHEALTH)

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566​


Yes
11/2/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market