5/3/2023

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GEMO K-INDIA K-USA-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD 2 พฤษภาคม 2566​​          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO)

1 พฤษภาคม 2565 ถึง

30 เมษายน 2566​​​​ไม่จ่ายเงินปันผล ​
เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D))

เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน –A ชนิดจ่ายเงินปันผล  (K-GPROP-A(D))

1 สิงหาคม 2565 ถึง

30 เมษายน 2566

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน  (K-GHEALTH)

1 พฤศจิกายน 2565 ถึง

30 เมษายน 2566

เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA)

เค อินเดีย หุ้นทุน  (K-INDIA)

1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง

30 เมษายน 2566

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุน​บุคคล โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการก​​องทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

Yes
5/3/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market