3/1/2023

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-PROPI-A(D) KDLTF-A(D) K20SLTF-C(L) K20SLTF-A(D) XD 28022566​

​​​


          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
(K-PROPI-A(D))​

1 มิถุนายน 2565 ถึง

28 กุมภาพันธ์ 2566
ไม่จ่าย​เงินปันผล ​


เค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
(KDLTF-A(D))​1 กันยายน 2565 ถึง

28 กุมภาพันธ์ 2566

เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
(K20SLTF-C(L))
เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
(K20SLTF-A(D))

 

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 ​

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

Yes
3/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market