3/1/2024

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

K70LTF-A(D) KDLTF-C(L) KDLTF-A(D) KGLTF-A(D) K20SLTF-C(L) K20SLTF-A(D) K-PROPI-A(D)

XD 29 กุมภาพันธ์ 2567​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้ ​

กองทุนเ​ปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา

เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K70LTF-A(D))


​​​​1 กันยายน 2566  ถึง

29 กุมภาพันธ์ 2567​


​ ​ ​ ​
​​​​​ไม่จ่ายเงินปันผล
​ ​ ​ ​ ​ ​

เค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF

(KDLTF-C(L))

เค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(KDLTF-A(D))

เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(KGLTF-A(D))

เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF

(K20SLTF-C(L))

เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K20SLTF-A(D))

เค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-PROPI-A(D))

1 มิถุนายน 2566 ถึง

29 กุมภาพันธ์ 2567

 

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center        โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567​

​​


Yes
3/1/2024
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market