7/1/2022

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 30 มิถุนายน 2565

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

 

     ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้ ​


กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค หุ้นทุน (K-EQUITY)


​​1 กรกฎาคม 2564 ถึง

30 มิถุนายน 2565


​​​​ไม่จ่ายเงินปันผล
เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล (KSDLTF)
เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GOLD-A(D))
เค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K-JP)
เค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SU​PSTAR-SSFX)

1 เมษายน 2565 ถึง

30 มิถุนายน 2565

เค โกลบอล บอนด์ (K-GB)             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  โทรสาร 02-6733988  e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2565

 ​
Yes
7/1/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market