7/2/2021

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GB​

             ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

                       กองทุนเปิด                 รอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค โกลบอล บอนด์ (K-GB)

1 เมษายน 2563 ถึง

30 มิถุนายน 2564

                    ไม่จ่ายเงินปันผล

 

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

 ​​


Yes
7/2/2021