1/16/2020

​​​​

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเริ่มเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกของ

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ​

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้เปลี่ยนแปลงวันเริ่มเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ (“กองทุน K-WORLDX”) จากวันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 21 มกราคม 2563

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563​


Yes
1/16/2020