10/12/2023

ลงทุนในกองทุน SSF/RMF กสิกรไทยที่ร่วมรายการ ผ่านทุกช่องทาง

ทุก 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A​ 100 บาท (สูงสุด 1,000 บาท)

ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 28 ธ.ค. 66


​​​​​

เงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่เปิดเผยชื่อ และลงทุนในกองทุน SSF/RMF ที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทาง K PLUS และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest และ/หรือ ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 28 ธ.ค. 66

 • บริษัทจะคำนวณยอดลงทุนสุทธิ โดยนับจากยอดซื้อ และ/หรือ ยอดสับเปลี่ยนจากกองทุน K-CASH, K-MONEY, K-SF, K-SFPLUS และ K-TREASURY มายังกองทุนที่ร่วมรายการ หักด้วย ยอดขายคืน และ/หรือ ยอดสับเปลี่ยนออกจากกองทุนที่ร่วมรายการในทุกกรณี (ยอดขายคืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร จะไม่ถูกนำมาคำนวณ)

 • การคำนวณสิทธิรับหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A จะคำนวณจากยอดลงทุนสุทธิทุก 50,000 บาทขึ้นไป และรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท โดยผู้ลงทุนมีสิทธิรับหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A สูงสุด 1,000 บาท/ท่าน ทั้งนี้ การคำนวณสิทธิรับหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A ให้เป็นไปตามกรณีต่อไปนี้​

1) กรณีลงทุนเฉพาะใน SSF กสิกรไทย อย่างเดียว

ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A สูงสุด 400 บาท จากยอดลงทุนสุทธิ 200,000 บาท

2) กรณีลงทุนเฉพาะใน RMF กสิกรไทย อย่างเดียว

ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A สูงสุด 1,000 บาท จากยอดลงทุนสุทธิ 500,000 บาท

3) กรณีลงทุนทั้งใน SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกัน

ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A สูงสุด 1,000 บาท จากยอดลงทุนสุทธิ 500,000 บาท*

*สำหรับยอดลงทุนรวมใน SSF และ RMF ส่วนที่เกิน 500,000 บาท และ/หรือ ยอดลงทุนใน SSF ส่วนที่เกิน 200,000 บาท จะไม่นำมารวมคำนวณเป็นยอดเงินลงทุนสุทธิตามเงื่อนไขข้อนี้

 • บริษัทจะนับยอดลงทุนสุทธิภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชน (ไม่นับยอดลงทุนสุทธิของบัญชีร่วม บัญชีในนามคณะบุคคล นิติบุคคล และผู้ลงทุนที่ซื้อขายแบบไม่เปิดเผยชื่อ-Omnibus Account) เป็นยอดพิจารณารับหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A

 • ยอดลงทุนตามรายการต่อไปนี้ ในทุกช่องทางการลงทุน จะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิในรายการส่งเสริมการขาย​
  ​1) ​ยอดลงทุนใน RMF ที่รับโอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)

    ​​2) ยอดสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน SSF/RMF ภายใต้การจัดการของบลจ.กสิกรไทย

 • บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับข้อความแจ้งสิทธิผ่านทาง SMS และ/หรือ K-My Funds Notification และ/หรือ E-Mail ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตามข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้ให้ไว้กับบริษัท

 • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน และ/หรือ เงินลงทุนเดียวกันได้อีก​​

 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


​กองทุน SSF/RMF ที่ร่วมรายการ


 • กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจราคาของหลักทรัพย์ จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ
 • กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจเดียวกันจะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน
 • KGDRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ • K-GINCOME-SSF, K-CHANGE-SSF, K-CHINA-SSF, K-USA-SSF, KGARMF, KGIFRMF, KGHRMF, KEURMF และ KJPRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ • K2035RMF, K2040RMF, KCHANGERMF, KCHINARMF, KSTARRMF, KGTECHRMF, KPLANETRMF, KVIETNAMRMF, KUSARMF, KPROPIRMF, WPBALANCEDRMF และ WPULTIMATERMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • KGHRMF และ KPROPIRMF ลงทุนกระจุกตัวในในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม • KGTECHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน


ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาคู่มือการลงทุนที่ www.kasikornasset.com

หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566​Yes
10/12/2023
6!โปรโมชั่น!Promotion!market