10/16/2018

​ประกาศ รวมกองทุนเปิดรวงข้าว 2 เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นทุน และเลิกกองทุนเปิดรวงข้าว 2​

​​

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดรวงข้าว 2 (กองทุน RKF2) และกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (กองทุน ) ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ตามที่บริษัทจัดการได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ให้ดำเนินการรวมกองทุน RKF2 เข้ากับกองทุน K-EQUITY และเลิกกองทุน RKF2 นั้น

​              สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบให้รวมกองทุนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุน RKF2 เข้ากับกองทุน K-EQUITY และเลิกกองทุน RKF2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่กำหนดการ
22 ต.ค. 2561วันสุดท้ายที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนอื่นๆ ภายใต้การจัดการมาเข้ากองทุน RKF2
31 ต.ค. 2561วันสุดท้ายที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RKF2
5 พ.ย. 2561วันสุดท้ายที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน RKF2
6 พ.ย. 2561วันที่รวมกองทุน RKF2 เข้ากับกองทุน K-EQUITY
6 พ.ย. 2561วันที่เลิกกองทุน RKF2

 

​            สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน RKF2 ที่ไม่ประสงค์จะโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุน K-EQUITY สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 5 พ.ย. 2561 ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังคงเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน K-EQUITY ตามปกติ

​              หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน  ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่  16 ตุลาคม 2561Yes
10/16/2018