8/26/2022

ประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B​

​​ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B (KAB22B) ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก้ไขโครงการจัดการและแก้ไขชื่อกองทุนเป็น กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B (“กองทุน K-AB22B”) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไปนั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน K-AB22B ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป


ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 หรือ e-mail: ka.customer@kasikornasset.comบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565

Yes
8/26/2022