11/9/2023

​​​

ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ

กองทุนเปิดเค ALL-BASIC​


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดเค ALL-BASIC (K-ALLBASIC) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้


รายละเอียด​
อัตราค่าธรรมเนียม
(รวม vat 7%)
เดิมใหม่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.0700% ต่อปี0.7490% ต่อปี

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 ​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

Yes
11/9/2023
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market