6/12/2023

ประกาศค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย​

​​​​​

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHYD-UI) ที่ 0.0428% ต่อปี (รวม VAT 7%) ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


               ​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566
Yes
6/12/2023