12/27/2019

​ประกาศ ยกเลิกบริการK-Saving Plan (DCA) และ Investment Plan ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกกองทุน(LTF)

​​​

                เนื่องด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“LTF") จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ทำให้การซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ในปี 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี ดังนั้นเพื่อความสะดวกและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การซื้อหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ​

​​           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทฯ") จึงขอแจ้งยกเลิกบริการK-Saving Plan(DCA) และ Investment Plan สำหรับกองทุน LTF ภายใต้การจัดการทุกกองทุน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมัครบริการไว้ผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย รวมถึงช่องทางออนไลน์ ได้แก่ K PLUS  K-My Funds และ  K-Cyber Invest  โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

                 หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนบริการผู้ลงทุน ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-6733888 หรือ
ทาง e-mail ที่ ka.customer@kasikornasset.com​

 

​​                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562​Yes
12/27/2019