12/15/2022

​​​

ประกาศ

เสนอขายและแจ้งประเภทผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ


​ 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังต่อไปนี้จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 
1. กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า
2. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า
3. กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า
4. กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า
5. กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า
6. กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า

         ทั้งนี้ ประเภทผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดให้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต


  ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด1  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565

Yes
12/15/2022