3/21/2024

​​

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 7 กองทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนจำนวน 7 กองทุน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.   เปลี่ยนชื่อกองทุน

ชื่อเดิมชื่อใหม่

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์

WealthPLUS Light Fund

WP-LIGHT

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์

K WealthPLUS Light Fund

K-WPLIGHT

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์

WealthPLUS Balanced Fund

WP-BALANCED

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์

K WealthPLUS Balanced Fund

K-WPBALANCED

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค

WealthPLUS Spark Fund

WP-SPARK

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปาร์ค

K WealthPLUS Spark Fund

K-WPSPARK

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ

WealthPLUS SpeedUp Fund

WP-SPEEDUP

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ

K WealthPLUS SpeedUp Fund

K-WPSPEEDUP

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท

WealthPLUS Ultimate Fund​​

WP-ULTIMATE

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท

K WealthPLUS Ultimate Fund

K-WPULTIMATE

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

WealthPLUS Balanced RMF

WPBALANCEDRMF

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

K WealthPLUS Balanced RMF

KWPBALRMF

กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ

WealthPLUS Ultimate RMF

WPULTIMATERMF

กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ

K WealthPLUS Ultimate RMF

KWPULTIRMF


2.   เปลี่ยนผู้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการคัดเลือกและกำหนดน้ำหนักทรัพย์สินที่ลงทุน จาก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็น บริษัทจัดการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับ JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited                        

 

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

 

 


Yes
3/21/2024
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market