6/20/2018

​ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุน และมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน และกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน–A ชนิดสะสมมูลค่าให้กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)​

​​​

ประกาศ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุน และมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำของ
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน และกองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุน–A ชนิดสะสมมูลค่า
ให้กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

                    บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุน และมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำของกองทุนเปิดเค Mid Small Cap  หุ้นทุน (K-MIDSMALL) และกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-STAR-A(A)) ให้กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Wealth Advice for all   โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

                    หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน  ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา


                                                                                                                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่  20 มิถุนายน 2561


Yes
6/20/2018
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market