9/30/2020

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและชนิดสะสมมูลค่า​

​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 7 กองทุน ดังต่อไปนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 11 มีนาคม 2565

  1. กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
  2. กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า
  3. กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
  4. กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
  5. กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
  6. กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
  7. กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563Yes
9/30/2020