3/22/2023

ประกาศขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส​​


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้ขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส สำหรับรายกา​รสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 14 กรกฎาคม 2566


หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่​อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566​

Yes
3/22/2023