11/2/2022

​​

ประกาศ

ยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee)

ของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 1 ปี ของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม (K-VIETNAM-SSF) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566 


ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ​ ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

Yes
11/2/2022
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market