10/10/2019

​​​

ประกาศลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GLAM-UI)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน K-GLAM-UI") ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-GLAM-UI หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) หรือกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS) ภายในวันเดียวกันและมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป โดยจะนับยอดเงินภายใต้ชื่อผู้ถือหน่วยและเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน K-GLAM-UI ในอัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน


โดยส่วนลดดังกล่าวข้างต้น จะคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ภายใน 10 วันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนที่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนนี้ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ บนยอดเงินลงทุนจำนวนนั้นอีก


​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

                                                              

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562​


Yes
10/10/2019