10/31/2022

​​​

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ

ของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 3 กองทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนดังต่อไปนี้
1.  กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHYA-UI)
2.  กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHYB-UI)
3.  กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHYC-UI)

การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

Yes
10/31/2022
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market