9/1/2020

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค Property Infra Flexible  (K-PROPI)

1 มิถุนายน 2563 ถึง

31 สิงหาคม 2563​ไม่จ่ายเงินปันผล ​​​​ ​​
​ ​ ​
เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K20SLTF-C(L))

1 กันยายน 2562 ถึง

31 สิงหาคม 2563

เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล(K20SLTF-A(D))


​​

1 กรกฎาคม 2563 ถึง

31 สิงหาคม 2563


​ ​

เค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(KDLTF-A(D))

เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KGLTF-A(D))
เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล​-A ชนิดจ่ายเงินปันผล(K70LTF-A(D))

 

​                ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 กันยาน 2563Yes
9/1/2020