9/19/2022

​​

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEQRMF) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หัวข้อเดิมใหม่

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :

ชื่อย่อโครงการ :

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

K Equity RMF

KEQRMF​

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

K STAR Equity RMF

KSTARRMF

 

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

      

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565

Yes
9/19/2022
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market