3/25/2020

​ประกาศ ยกเลิกวันหยุดทำการของบริษัทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 และ เปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม​

                   ตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ สธ. 18/2563  เรื่อง วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) ได้ประกาศเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย

 

​                    ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว บลจ.กสิกรไทย จึงขอประกาศยกเลิกวันหยุดทำการของบริษัท และเปิดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ดังนี้

 

​                    1. วันที่ 13 เมษายน 2563

​                    2. วันที่ 14 เมษายน 2563

​                    3. วันที่ 15 เมษายน 2563

 

​                    หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนบริการผู้ลงทุน ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-673 3888 หรือทาง e-mail ที่ ka.customer@kasikornasset.com

 

​                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
Yes
3/25/2020