4/28/2023ประกาศ
ยกเลิกการปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 
และมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 
และกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการขอยกเลิกการปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHINA-SSF) และกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KCHINARMF) ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม : K-CHINA-SSF

เดิม
ใหม่
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก​1 บาท
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำไม่กำหนด
ไม่กำหนด


  • กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : KCHINARMF

เดิม
ใหม่
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก​1 บาท
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1 บาท500าท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำไม่กำหนด​
ไม่กำหนด


ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566​

​​

Yes
4/28/2023