8/23/2019

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ (K-FIXEDPRO)

​                          ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ (K-FIXEDPRO)
สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้

วันที่ 01 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่ 07 ตุลาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง  
วันที่ 11 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่ 28 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่ 25 ธันวาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 26 ธันวาคมวันหยุดทำการของฮ่องกง 

                          ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888
โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com              

               

                          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562​


Yes
8/23/2019