9/25/2019

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า K-USA-A(A)

    ​        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า K-USA-A(A)  สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้


     ​       วันที่       01 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก  

    ​        วันที่        11 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  

    ​        วันที่        28 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  

    ​        วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก  

    ​        วันที่        25 ธันวาคม           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศลักเซมเบิร์ก 

    ​        ​วันที่        26 ธันวาคม           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

    ​ ​       ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com        

     

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562Yes
9/25/2019