1/2/2019

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน (K-EUSMALL)

                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
(K-EUSMALL) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของ ฮ่องกง   
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของ ฮ่องกง   
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของ ฮ่องกง   
วันที่ 05 เมษายน วันหยุดทำการของ ฮ่องกง   
วันที่ 19 เมษายน วันหยุดทำการของ European Central Bank ฮ่องกง ประเทศลักเซมเบิร์ก 
วันที่ 22 เมษายน วันหยุดทำการของ European Central Bank ฮ่องกง ประเทศลักเซมเบิร์ก 
วันที่ 13 พฤษภาคม วันหยุดทำการของ ฮ่องกง   
วันที่ 09 พฤษภาคม วันหยุดทำการของ ประเทศลักเซมเบิร์ก   (ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม)
วันที่ 30 พฤษภาคม วันหยุดทำการของ ประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 07 มิถุนายน วันหยุดทำการของ ฮ่องกง   
วันที่ 10 มิถุนายน วันหยุดทำการของ ประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 01 กรกฎาคม วันหยุดทำการของ ฮ่องกง   
วันที่ 15 สิงหาคม วันหยุดทำการของ ประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 01 ตุลาคม         วันหยุดทำการของ ฮ่องกง   
วันที่ 07 ตุลาคม         วันหยุดทำการของ ฮ่องกง   
วันที่ 01 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของ ประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 24 ธันวาคม วันหยุดทำการของ ประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 25 ธันวาคม วันหยุดทำการของ European Central Bank ฮ่องกง ประเทศลักเซมเบิร์ก 
วันที่ 26 ธันวาคม วันหยุดทำการของ European Central Bank ฮ่องกง ประเทศลักเซมเบิร์ก 

​                    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   
           
​                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
Yes
1/2/2019