1/2/2019

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M (K-FITM)

                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M (K-FITM) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้

วันที่ 02 มกราคม วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 03 มกราคม วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 14 มกราคม วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 21 มกราคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 21 มีนาคม         วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 19 เมษายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสิงคโปร์ 
วันที่ 22 เมษายน วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 29 เมษายน วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 30 เมษายน วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 02 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 03 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 06 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 09 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   (ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม)
วันที่ 27 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 30 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 05 มิถุนายน วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 10 มิถุนายน วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 04 กรกฎาคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 15 กรกฎาคม วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 09 สิงหาคม วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 15 สิงหาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 02 กันยายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 16 กันยายน วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 23 กันยายน วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น  
วันที่ 14 ตุลาคม         วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่ 22 ตุลาคม         วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 28 ตุลาคม         วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 01 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 04 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น   
วันที่ 11 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 28 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 24 ธันวาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 25 ธันวาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ 
วันที่ 26 ธันวาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   

​                    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   
           
​                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562Yes
1/2/2019