1/2/2019

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (K-AEC)​

​                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค  อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน   (K-AEC) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้

วันที่ 21 มกราคม      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  
วันที่ 5 กุมภาพันธ์      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  
วันที่ 7 มีนาคม               วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
วันที่ 3 เมษายน      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
วันที่ 19 เมษายน      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
วันที่ 22 พฤษภาคม      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  
วันที่ 30 พฤษภาคม      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
วันที่ 3 มิถุนายน      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
วันที่ 4 มิถุนายน      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
วันที่ 5 มิถุนายน      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 
วันที่ 6 มิถุนายน      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 
วันที่ 7 มิถุนายน      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
วันที่ 16 กันยายน      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  
วันที่ 29 ตุลาคม        วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  
วันที่ 9 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  
วันที่ 24 ธันวาคม      ​วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
วันที่ 25 ธันวาคม      วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 

                    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์  0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  
          
                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562Yes
1/2/2019