1/2/2019

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ (K-APB)

​                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์    (K-APB) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้

วันที่ 21 มกราคม      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 05 กุมภาพันธ์      วันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์  
วันที่ 06 กุมภาพันธ์      วันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์  
วันที่ 07 กุมภาพันธ์      วันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่ 18 กุมภาพันธ์      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 05 เมษายน      วันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่ 19 เมษายน      วันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศลักเซมเบิร์ก
                                     ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 22 เมษายน      วันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศลักเซมเบิร์ก  
วันที่ 9 พฤษภาคม      วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก  (ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม)
วันที่ 13 พฤษภาคม      วันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่ 27 พฤษภาคม      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 30 พฤษภาคม      วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 05 มิถุนายน      วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 07 มิถุนายน      วันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่ 10 มิถุนายน      วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 01 กรกฎาคม      วันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่ 04 กรกฎาคม      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 09 สิงหาคม      วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 15 สิงหาคม      วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 02 กันยายน      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 01 ตุลาคม              วันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่ 07 ตุลาคม              วันหยุดทำการของฮ่องกง   
วันที่ 28 ตุลาคม              วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 01 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 28 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 24 ธันวาคม      ​วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 25 ธันวาคม      วันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศลักเซมเบิร์ก
                                     ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 26 ธันวาคม      วันหยุดทำการของฮ่องกง ประเทศลักเซมเบิร์ก  


​                    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  

​                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562Yes
1/2/2019