1/2/2019

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGDRMF)

​                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGDRMF) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้

วันที่ 21 มกราคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์   
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์   
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 19 เมษายน วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
วันที่ 27 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 05 มิถุนายน วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์   
วันที่ 04 กรกฎาคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 09 สิงหาคม วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์   
วันที่ 02 กันยายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 28 ตุลาคม         วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์   
วันที่ 11 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 28 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 25 ธันวาคม วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

                    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   
           
                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562Yes
1/2/2019