1/2/2019


ประกาศวันหยุด

 กองทุนเปิดเค โกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน

เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGHRMF)​


​            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGHRMF) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้


วันที่        21 มกราคม           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 

วันที่        05 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง

วันที่        06 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง

วันที่        07 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของฮ่องกง 

วันที่        18 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        05 เมษายน           วันหยุดทำการของฮ่องกง 

วันที่        19 เมษายน           วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        22 เมษายน           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก ฮ่องกง 

วันที่        13 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของฮ่องกง

วันที่        27 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 

วันที่        30 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        05 มิถุนายน          วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์

วันที่        07 มิถุนายน          วันหยุดทำการของฮ่องกง

วันที่        10 มิถุนายน          วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก 

วันที่        01 กรกฎาคม        วันหยุดทำการของฮ่องกง

วันที่        04 กรกฎาคม        วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        09 สิงหาคม          วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ 

วันที่        15 สิงหาคม          วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก 

วันที่        02 กันยายน          วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        01 ตุลาคม            วันหยุดทำการของฮ่องกง 

วันที่        07 ตุลาคม            วันหยุดทำการของฮ่องกง 

วันที่        28 ตุลาคม            วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ 

วันที่        01 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 

วันที่        28 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา          

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        25 ธันวาคม           วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        26 ธันวาคม           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก ฮ่องกง


            ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  

 

​            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562Yes
1/2/2019