1/2/2019


ประกาศวันหยุด

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน

เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGIFRMF)


​​​               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGIFRMF) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้


วันที่        21 มกราคม           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  

วันที่        05 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์

วันที่        06 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์  

วันที่        18 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  

วันที่        19 เมษายน           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสิงคโปร์

วันที่        22 เมษายน           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก 

วันที่        09 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   (ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม)   

วันที่        27 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        30 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        05 มิถุนายน           วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์  

วันที่        10 มิถุนายน           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก  

วันที่        04 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 

วันที่        09 สิงหาคม           วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์

วันที่        15 สิงหาคม           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        02 กันยายน           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 

วันที่        28 ตุลาคม             วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   

วันที่        01 พฤศจิกายน       วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก 

วันที่        11 พฤศจิกายน       วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา  

วันที่        28 พฤศจิกายน       วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 

วันที่        24 ธันวาคม            วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก  

วันที่        25 ธันวาคม            วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสิงคโปร์

วันที่        26 ธันวาคม            วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก


               ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com              


               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
Yes
1/2/2019