1/2/2019ประกาศวันหยุด

กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A (KGT5YA)


​​​​​​

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A (KGT5YA) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้


วันที่        01 มกราคม                          วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส Euronext

วันที่        19 เมษายน                          วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส Euronext

วันที่        22 เมษายน                          วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส Euronext

วันที่        01 พฤษภาคม                       วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส Euronext

วันที่        08 พฤษภาคม                       วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส 

วันที่        30 พฤษภาคม                       วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส 

วันที่        10 มิถุนายน                          วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส 

วันที่        15 สิงหาคม                          วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส 

วันที่        01 พฤศจิ​กายน                      วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส 

วันที่        11 พฤศจิกายน                      วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส 

วันที่        24 ธันวาคม                           วันหยุดทำการของEuronext 

วันที่        25 ธันวาคม                           วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส Euronext

วันที่        26 ธันวาคม                           วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส Euronext

วันที่        31 ธันวาคม                           วันหยุดทำการของEuronext  


            ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com           

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                           ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 ​

Yes
1/2/2019