1/2/2019

ประกาศวันหยุด

กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(KJPRMF)


​            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KJPRMF)สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้


วันที่        02 มกราคม           วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น 

วันที่        03 มกราคม           วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น 

วันที่        14 มกราคม           วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น

วันที่        05 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์  

วันที่        06 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์  

วันที่        11 กุมภาพันธ์         วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น

วันที่        21 มีนาคม             วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น

วันที่        19 เมษายน            วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ประเทศลักเซมเบิร์ก 

วันที่        22 เมษายน            วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        29 เมษายน            วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น 

วันที่        30 เมษายน            วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น

วันที่        02 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น

วันที่        03 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น

วันที่        06 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น 

วันที่        30 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        05 มิถุนายน           วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์

วันที่        10 มิถุนายน           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        15 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น

วันที่        09 สิงหาคม           วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์

วันที่        12 สิงหาคม           วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        15 สิงหาคม           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        16 กันยายน           วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น

วันที่        23 กันยายน           วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น

วันที่        22 ตุลาคม             วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น 

วันที่        28 ตุลาคม             วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์

วันที่        01 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        04 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น 

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก 

วันที่        25 ธันวาคม           วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        26 ธันวาคม           วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก

 

            ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  

 

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562


               

 

 

 


Yes
1/2/2019