4/25/2023ประกาศ
ปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป 
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 4 กองทุน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายหน่วยลงทุน และมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน–A ชนิดสะสมมูลค่า : K-CHINA-A(A)
  • กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน–A ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-CHINA-A(D)​
เดิมใหม่
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500 บาท
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน500 บาท1 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ50 บาท
1 บาท

 

  • กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม : K-CHINA-SSF

เดิม
ใหม่
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก​500 บาท
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนดไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำไม่กำหนด
ไม่กำหนด


  • กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : KCHINARMF

เดิม
ใหม่
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก​500 บาท
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน500 บาท1 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำไม่กำหนด​
ไม่กำหนด


โดยการปรับลดดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ สำหรับบริการ K-Saving Plan และบริการสร้างแผนการลงทุน (ในแอปพลิเคชั่น K-My Funds และระบบ K-Cyber Invest) ยังคงมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อที่ 500 บาท


ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2566​

​​

Yes
4/25/2023