11/24/2022


ประกาศ

ปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
สำหรับกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน–A ชนิดสะสมมูลค่าและ

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายหน่วยลงทุน และมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ สำหรับกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-STAR-A(A)) และกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R)) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิมใหม่
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500 บาท
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน500 บาท1 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ50 บาท
1 บาท

 

โดยการปรับลดดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับบริการ K-Saving Plan และบริการสร้างแผนการลงทุน (ในแอปพลิเคชั่น K-My Funds และระบบ K-Cyber Invest) ยังคงมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อที่ 500 บาท​


ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกาย​น 2565

Yes
11/24/2022
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market