10/30/2023

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
สำหรับกลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) สำหรับรายการซื้อและหรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส ซึ่งประกอบด้วย

  • กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ (WP-LIGHT)
  • กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ (WP-BALANCED)
  • กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค (WP-SPARK)
  • กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ (WP-SPEEDUP)
  • กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท (WP-ULTIMATE)

    ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยอดซื้อหน่วยลงทุน

ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

(ของมูลค่าซื้อขาย)​

เดิมใหม่
น้อยกว่า 500,000 บาท0.50%
0.50%
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป0.50%
0.25%

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

Yes
10/30/2023
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market