3/22/2019

ประกาศเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น (K-GREAT)​

​​​​​​

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น (K-GREAT) ได้ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาครบตามจำนวนเงินทุนของโครงการนั้น

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988
e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

 

                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562Yes
3/22/2019