6/14/2021


ประกาศ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนภายใต้การจัดการให้กับกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด


​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (กองทุน K-MIDSMALL) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน–A ชนิดสะสมมูลค่า (กองทุน K-STAR-A(A)) และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (กองทุน K-FIXED) ขอแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกองทุน K-MIDSMALL และกองทุน K-STAR-A(A) และยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน K-MIDSMALL กองทุน K-STAR-A(A) และกองทุน K-FIXED ให้กับกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ดังต่อไปนี้

1.กองทุนเปิด ttb smart port preserver (TSP-PRESERVER)

2.กองทุนเปิด ttb smart port nurturer (TSP-NURTURER)

3.กองทุนเปิด ttb smart port balancer (TSP-BALANCER)

4.กองทุนเปิด ttb smart port explorer (TSP-EXPLORER)

5.กองทุนเปิด ttb smart port go-getter (TSP-GOGETTER)

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

​หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2276 2239 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดก​ารกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564


 

 


Yes
6/14/2021