9/8/2020

​โลกสะอาด...อากาศดีขึ้นได้ ด้วยกองทุน K-CLIMATE 

​‘วิกฤตสภาพภูมิอากาศ’ เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้ออกมาเตือนถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากปล่อยให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งความเสียหายที่ว่านี้เริ่มปรากฏออกมาให้เห็นในรูปแบบของภัยธรรมชาติที่รุนแรงกว่าปกติทั่วโลก อาทิ คลื่นความร้อนในยุโรป ไซโคลนในเอเชียใต้ ไต้ฝุ่นฮากิบิส เฮอริเคนโดเรียน และไฟป่าออสเตรเลีย เป็นต้น โดยมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนที่ได้สร้างความเสียหายต่อทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่ภาคเศรษฐกิจ


เมื่อกิจกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่มีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก อันเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิผิวโลกร้อนขึ้นกว่าเดิม และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวร่วมกันจากประเทศผู้แทนกว่า 195 ประเทศ ผ่านความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ดังนั้น ปัญหา Climate Change จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรับมือและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ในฐานะผู้ลงทุนเองสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และผลักดันให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยการสนับสนุนในธุรกิจที่คำนึงถึงปัญหา Climate Change ซึ่งปัจจุบันกองทุนที่ไปลงในหุ้นดังกล่าวได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนได้จากเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้ามายังกองทุนกลุ่มนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากว่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับผู้ลงทุนไทยก็สามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาได้เช่นกัน โดยล่าสุด บลจ.กสิกรไทย ได้จัดตั้ง กองทุนเปิดเค Climate Transition (K-CLIMATE) ซึ่งนับเป็นกองทุนแรกและกองทุนเดียวของไทยที่คำนึงถึงปัญหา Climate Change ควบคู่กับการสร้างโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์การลงทุนผ่านกองทุนหลัก Lombard Odier Funds – Climate Transition, (USD), I Class A ซึ่งเน้นลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มระบบการจัดการมลพิษ ตลอดจนสามารถปรับตัวเพื่อรองรับต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน และความยั่งยืนในมิติต่างๆ (Sustainability & ESG) เพื่อคัดสรรหุ้นคุณภาพดีเพียง 40-50 ตัวเข้าสู่พอร์ต อาทิ หุ้นในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตพลังงานทางเลือก ธุรกิจผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วน Semiconductor เป็นต้น โดยมองว่าปัจจัยด้านการจัดการปัญหา Climate Change จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับภาคธุรกิจ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้หันมาเลือกใช้สินค้าและบริการที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ย่อมมีโอกาสเติบโตและมีผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ลงทุนที่เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา Climate Change และอยากมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ควบคู่กับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ก็สามารถมาลงทุนในกองทุน K-CLIMATE ได้ โดยเริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางการลงทุนข้างต้น หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนYes
9/8/2020