K-CHINA-SSF
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

6.7423 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.07441.0914 %
ราคาขาย
6.7424 บาท
ราคารับซื้อคืน
6.7423 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,204,822,684.58 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล


​Bloomberg​ Ticker
​KCHISSF:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMCIAU:LX​
​ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน  
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• ​กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• K-CHINA-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • ​     ​K-My Funds​​
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50(ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
กรณีขายคืนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee)​


ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.5​0% (ปัจจุบันยกเว้นถึง 31 ธ.ค.66)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ

- สับเปลี่ยนไปยัง SS​F ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ​ 1.00%​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-SSF 7.74% 32.94% 5.13% -16.70% N/A N/A N/A -22.83%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 10.15% 38.57% 7.84% -9.68% N/A N/A N/A -18.15%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/02/2566 6.7423 -0.0744|1.0914 % 6.7424 6.7423 1,204,822,684.58
02/02/2566 6.8167 -0.0324|0.4731 % 6.8168 6.8167 1,217,395,949.48
01/02/2566 6.8491 +0.0954|1.4126 % 6.8492 6.8491 1,220,648,474.96
31/01/2566 6.7537 -0.0860|1.2574 % 6.7538 6.7537 1,202,015,157.34
30/01/2566 6.8397 -0.2581|3.6363 % 6.8398 6.8397 1,215,275,208.68
27/01/2566 7.0978 +0.0382|0.5411 % 7.0979 7.0978 1,259,764,768.41
26/01/2566 7.0596 +0.1668|2.4199 % 7.0597 7.0596 1,248,674,087.98
20/01/2566 6.8928 0.0000|0.0000 % 6.8929 6.8928 1,218,162,991.78

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล