K-CHINA-SSF
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.2858 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00450.0618 %
ราคาขาย
7.2859 บาท
ราคารับซื้อคืน
7.2858 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
692,221,761.51 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล


​Bloomberg​ Ticker
​KCHISSF:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMCIAU:LX​
​ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน  
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• ​กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• K-CHINA-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • ​     ​K-My Funds​​
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50(ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
กรณีขายคืนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee)​


ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.5​0% (ปัจจุบันยกเว้นถึง 31 ธ.ค.65)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ

- สับเปลี่ยนไปยัง SS​F ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ​ 1.00%​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-SSF -14.86% 5.14% -14.86% -37.54% N/A N/A N/A -27.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -7.93% 5.44% -7.93% -28.70% N/A N/A N/A -23.24%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/06/2565 7.2858 +0.0045|0.0618 % 7.2859 7.2858 692,221,761.51
29/06/2565 7.2813 -0.1438|1.9367 % 7.2814 7.2813 690,336,457.11
28/06/2565 7.4251 -0.0154|0.2070 % 7.4252 7.4251 702,211,981.79
27/06/2565 7.4405 +0.1664|2.2876 % 7.4406 7.4405 701,244,963.24
24/06/2565 7.2741 +0.1949|2.7531 % 7.2742 7.2741 682,895,882.45
23/06/2565 7.0792 +0.1505|2.1721 % 7.0793 7.0792 663,599,356.75
22/06/2565 6.9287 -0.2387|3.3304 % 6.9288 6.9287 648,028,573.72
21/06/2565 7.1674 0.0000|0.0000 % 7.1675 7.1674 668,102,236.18

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล