K-CHINA-SSF
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6992 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.05870.6016 %
ราคาขาย
9.6993 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.6992 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
211,218,268.08 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
35,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล


​Bloomberg​ Ticker
​KCHISSF:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMCIAU:LX​
​ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน  
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• ​กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• K-CHINA-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • ​     ​K-My Funds​​
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50(ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
กรณีขายคืนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee)​


ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.5​0% (ปัจจุบันยกเว้นถึง 31 ธ.ค.64)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ

- สับเปลี่ยนไปยัง SS​F ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ​ 1.00%​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-SSF -11.80% -11.36% -11.09% N/A N/A N/A N/A -11.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -10.74% -4.89% -8.01% N/A N/A N/A N/A -10.74%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/10/2564 9.6992 -0.0587|0.6016 % 9.6993 9.6992 211,218,268.08
20/10/2564 9.7579 +0.0983|1.0176 % 9.7580 9.7579 210,043,205.05
19/10/2564 9.6596 +0.1678|1.7678 % 9.6597 9.6596 205,844,688.54
18/10/2564 9.4918 +0.0030|0.0316 % 9.4919 9.4918 198,790,245.54
15/10/2564 9.4888 +0.1939|2.0861 % 9.4889 9.4888 195,659,370.22
12/10/2564 9.2949 -0.0308|0.3303 % 9.2950 9.2949 188,292,803.41
08/10/2564 9.3257 +0.0602|0.6497 % 9.3258 9.3257 188,108,609.80
07/10/2564 9.2655 0.0000|0.0000 % 9.2656 9.2655 185,320,277.47

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล