K-GPE19A-UI
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 7 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากและกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.8356 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.73974.7492 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
N/A บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,914,039,641.30 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
12 มิถุนายน 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker


Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
-​
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของหน่วย private equity ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ​​ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาวตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุนต่างประเทศ (หน่วย private equity) โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ผ่านการลงทุนใน LOIM PE K Investments (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วย private equity ที่ซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยอาจเป็นการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Companies) และ/หรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) ที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้จัดการกองทุนของ Private Equity Fund และ/หรือลงทุนใน Private Equity Fund
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
​ระยะเวลาเสนอขายครั้ง :
30 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2562 
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-​
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1​ วันทำการ​ 
ช่องทางการซื้อขาย
  • Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
(เก็บจริง 1.0700% ต่อปี)
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
(เก็บจริง 0.0278% ต่อปี)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี

อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
(เก็บจริง 2.00%)​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
(ยกเว้น)​​

การซื้อขายหลักทรัพย์
-
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​ (เฉพาะการสับเปลี่ยนเข้าในช่วงระยะเวลา IPO)
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/03/2566 14.8356 -0.7397|4.7492 % N/A N/A 3,914,039,641.30
30/12/2565 15.5753 -0.5360|3.3269 % N/A N/A 4,109,193,946.93
30/09/2565 16.1113 -1.1294|6.5508 % N/A N/A 4,250,608,572.25
07/07/2565 17.2407 +0.0703|0.4094 % N/A 17.2407 4,629,121,092.33
06/07/2565 17.1704 +0.3884|2.3144 % N/A N/A 4,610,261,123.57
30/06/2565 16.7820 +0.6401|3.9655 % N/A N/A 4,505,980,118.00
11/04/2565 16.1419 -0.0259|0.1602 % N/A 16.1419 4,444,239,137.02
08/04/2565 16.1678 0.0000|0.0000 % N/A N/A 4,451,353,988.08

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา