K-CHINA-SSF
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.0596 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.16682.4199 %
ราคาขาย
7.0597 บาท
ราคารับซื้อคืน
7.0596 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,248,674,087.98 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล


​Bloomberg​ Ticker
​KCHISSF:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMCIAU:LX​
​ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน  
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• ​กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• K-CHINA-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • ​     ​K-My Funds​​
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50(ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
กรณีขายคืนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee)​


ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.5​0% (ปัจจุบันยกเว้นถึง 31 ธ.ค.66)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ

- สับเปลี่ยนไปยัง SS​F ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ​ 1.00%​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-SSF 12.81% 41.83% 2.26% -15.70% N/A N/A N/A -21.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 15.02% 44.36% 5.52% -7.17% N/A N/A N/A -16.43%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/01/2566 7.0596 +0.1668|2.4199 % 7.0597 7.0596 1,248,674,087.98
20/01/2566 6.8928 +0.0963|1.4169 % 6.8929 6.8928 1,218,162,991.78
19/01/2566 6.7965 -0.0129|0.1894 % 6.7966 6.7965 1,199,885,975.36
18/01/2566 6.8094 +0.0070|0.1029 % 6.8095 6.8094 1,200,439,941.88
17/01/2566 6.8024 -0.0313|0.4580 % 6.8025 6.8024 1,196,146,274.10
13/01/2566 6.8337 +0.1247|1.8587 % 6.8338 6.8337 1,198,288,815.42
12/01/2566 6.7090 -0.0161|0.2394 % 6.7091 6.7090 1,174,570,703.81
11/01/2566 6.7251 0.0000|0.0000 % 6.7252 6.7251 1,175,818,750.23

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล