การจ่ายเงินตั้งสำรองฯ คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

เงินตั้งสำรองฯ คือเงินที่กองทุนได้จัดสรรไว้ใช้สำหรับการบริหารกองทุน ในกรณีที่มีกำไรสะสม กองทุนจะทำการจ่ายเงินตั้งสำรองฯ คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน