27/02/2567

KAsset จับมือพันธมิตรระดับโลก “Lombard Odier"

มุ่งสู่การลงทุนที่ยั่งยืน ตอกย้ำผู้นำกองทุนรวมไทย​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) ประกาศความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืนกับลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier) สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะพันธมิตรที่ปรึกษาที่จะช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Investment) ตามหลักมาตรฐานสากล เสริมความแข็งแกร่งให้ KAsset ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมของไทย และผลักดันอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยเติบโตทัดเทียมทั่วโลก

 

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สถาบันการเงินมีบทบาทในการเป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกสิกรไทยจึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) อย่างต่อเนื่อง และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการผลักดันการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง รวมทั้งมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ธนาคารกสิกรไทยจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง KAsset และ Lombard Odier ที่ต่างก็ให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืน และเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน นำไปสู่การยกระดับการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนไปอีกขั้น เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เติบโตในระยะยาวแก่นักลงทุน และสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด หรือ KAsset เปิดเผยว่า KAsset ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 10 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาปรับใช้ในกระบวนการลงทุน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์จนถึงการสร้างพอร์ตการลงทุน และเป็นบลจ.แรกของไทยที่เข้าร่วมลงนาม UN-supported Principles for Responsible Investment (UNPRI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการปฏิบัติตามหลักการลงทุนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 อีกทั้งกองทุน ESG ของ KAsset ยังเป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมที่ยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) โดยในปัจจุบัน KAsset มีกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็น

 

 

SRI Fund จำนวน 6 กองทุน และครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79% ของทั้งอุตสาหกรรม (ที่มา: สำนักงาน ก.ล.ต. ณ 31 ม.ค. 67)

 

ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสำคัญต่อการลงทุนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ KAsset ในการมุ่งพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้รองรับและสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น ความร่วมมือกับ Lombard Odier ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน จะช่วยเสริมศักยภาพให้ KAsset สามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการกองทุนทั้งหมดภายใต้การบริหาร รวมถึงกองทุนที่มีกลยุทธ์ด้าน ESG ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมของไทย พร้อมช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีพัฒนาการด้านการลงทุนที่ยั่งยืนเติบโตทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก

 

มร.อูแบร์ เคลเลอร์ Senior Managing Partner, Lombard Odier เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ยังถือเป็นเรื่องที่ตลาดประเมินไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะการเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำธุรกิจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ การผลิต ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนอีกมหาศาล เราในฐานะผู้บริหารการจัดการลงทุน มุ่งสร้างความไว้วางใจเพื่อช่วยนำทางให้นักลงทุน และสร้างความเข้าใจให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนภายใต้เศรษฐกิจ Net Zero อีกทั้งเรายังมีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ทั้งเรื่องการแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามปรัชญาการให้บริการของ Lombard Odier ที่มุ่งเน้น “การคิดใหม่" ในการจัดสรรเงินลงทุน

 

มร.วินเซนต์ มาเนียนาต์ Limited Partner, Asia Regional Head and Global Head of Strategic Alliances, Lombard Odier เปิดเผยว่า ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง Lombard Odier และ KAsset จะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง Lombard Odier กับ KBank ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 10 ปี และด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนที่สั่งสมมากว่า 227 ปีของ Lombard Odier เราจึงพร้อมส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุนที่ยั่งยืนให้ KAsset สามารถพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าสถาบันการเงินและผู้ลงทุนมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในประเด็นความยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถต่อ

 

ยอดการให้คำแนะนำ และแสวงหาโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืนให้กับ KAsset เพื่อส่งมอบผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนไทยต่อไป

 

Lombard Odier เป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 336 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 66) เน้นกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าผ่านโซลูชันการลงทุน ส่วน KAsset เป็นผู้นำด้านการจัดการลงทุนของไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมูลค่ารวมกว่า 1.50 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ม.ค. 67) โดยมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความโปร่งใส ตลอดจนการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม ดังนั้น ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนระหว่าง KAsset และ Lombard Odier จึงเป็นอีกบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ KAsset ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญกับการลงทุนที่ยั่งยืน และเป็นอีกแรงผลักดันในการขับเคลื่อนผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนในประเทศตามหลักการแห่งความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยในระยะยาว​เกี่ยวกับ Lombard Odier (ลอมบาร์ด โอเดียร์)

Lombard Odier เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่งระดับโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 225 ปี และการผ่านวิกฤตทางการเงินมาถึง 40 ครั้ง Lombard Odier ได้ผสมผสานนวัตกรรมและองค์ความรู้อย่างรอบคอบ เพื่อสอดรับกับผลประโยชน์ระยะยาวของลูกค้าทั้งภาคเอกชนและระดับสถาบัน กลุ่มบริษัทของเราบริหารและถือครองโดยกลุ่มผู้ถือหุ้น ด้วยสภาพคล่องทางการเงินสูงและการบริหารเงินทุนที่ดีเยี่ยม โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) อยู่ที่ 32% และการจัดอันดับคะแนนความน่าเชื่อถือโดย Fitch Rating ที่ AA-

Lombard Odier นำเสนอบริการด้านความมั่งคั่งอย่างครบวงจร อันประกอบไปด้วย การวางแผนการส่งต่อทรัพย์สิน การให้คำปรึกษาและบริหารพอร์ตแบบจัดการเบ็ดเสร็จ และการรับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ส่วนการบริการจัดการสินทรัพย์จะได้รับการดูแลโดยผู้จัดการการลงทุนของ Lombard Odier (LOIM) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทของ Lombard Odier ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการธนาคารที่ทันสมัยให้กับสถาบันทางการเงินอื่นๆ อีกหลายแห่ง

กลุ่มบริษัทของ Lombard Odier มีสินทรัพย์รวม 296 พันล้านฟรังก์สวิส (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงเจนีวาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1796 โดย ณ สิ้นปี 2566 มีสำนักงาน 26 แห่ง ใน 19 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 2,900 คน ข้อมูลเพิ่มเติม www.lombardodier.com

 

เกี่ยวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) เป็นผู้นำด้านการจัดการลงทุนของไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวมกว่า 1.50 ล้านล้านบาท ประกอบธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีฐานลูกค้ากว่า 1.47 ล้านราย (ณ วันที่ 31 ม.ค. 67) มุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม ข้อมูลเพิ่มเติม www.kasikornasset.com

 

เกี่ยวกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBank) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488  ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ำเสมอ ธนาคารกสิกรไทยดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านยุทธศาสตร์หลักในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และปณิธาน “บริการทุกระดับประทับใจ" เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายในการเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า สอดประสานการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารกสิกรไทย บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ธุรกิจสตาร์ทอัพ และพันธมิตรทางธุรกิจ ภายใต้แบรนด์หนึ่งเดียวในชื่อธนาคารกสิกรไทย (KASIKORNBANK)                       

ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ผ่านการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ข้อมูลเพิ่มเติม  www.kasikornbank.com

ประเภท