27/03/2563

บลจ.กสิกรไทย ยืนยันไม่ปิดกองทุน ย้ำทุกกองเน้นลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดี พร้อมมีธนาคารกสิกรไทย เสริมมาตราการสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่ง​

​​

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ความมั่นคงของกองทุนตราสารหนี้ภายใต้การบริหารของบลจ.กสิกรไทย

 

จากสถานการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดตราสารหนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทยขอแจ้งว่า กองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.กสิกรไทย ยังไม่มีปัญหาเรื่องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เนื่องจากบลจ. กสิกรไทยมีการกระจายการลงทุนไปในทั้งเงินฝากและตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนที่มีความมั่นคงสูงและส่วนใหญ่มีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยที่ระดับ A ขึ้นไป สำหรับการลงทุนในต่างประเทศเกือบทั้งหมดจะเป็นการลงทุนในเงินฝากของธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งมีเครดิตที่ดี

 

นอกจากนี้ ด้วยความสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ที่ได้มีการดูแลและมุ่งเน้นการควบคุมความเสี่ยงของบลจ.กสิกรไทยในฐานะที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมาโดยตลอด ส่งผลให้กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างรอบคอบ  ทั้งนี้ กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการเสริมสภาพคล่องของ ธปท. โดยมีธนาคารกสิกรไทย ที่พร้อมให้การสนับสนุนมาตรการของธปท.ด้วยการเพิ่มช่องทางให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืมเงิน หรือ นำหลักทรัพย์ที่ลงทุนมาทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนมากขึ้น และสร้างความมั่นใจผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม บลจ.กสิกรไทย เชื่อมั่นว่าหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น  จึงขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจในการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ของบลจ.กสิกรไทย ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนมาอย่างยาวนานกว่า 28 ปี  และขอยืนยันว่าจะไม่มีการปิดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหรือยืดวันชำระเงินค่าขายคืน และพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง

 

บลจ.กสิกรไทย ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้ลงทุนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอยืนยันว่าจะบริหารจัดการกองทุนโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าผู้ลงทุนเป็นที่ตั้งภายใต้ทุกสถานการณ์ความผันผวน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด​​
ประเภท